فارسی دوم دبستان درس ششم کوشا و نوشا

حجم فایل : 2.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فارسی دوم دبستان
درس ششم : کوشا و نوشا در این درس، داستان دو پرنده مطرح شده است که برای یاد گیری و کسب علم لانه ی خود را ترک می کنند و یکی از آن ها با تلاش و کوشش به هدف خود می رسد ولی دیگری به دلیل عدم پشتکار و از این شاخه به آن شاخه پریدن به هدف خود نمی رسد. درس در یک نگاه پرنده ی کوچک- شبیه- کوشا- نوشا – پرواز- بازی
خوش حال- پرواز کنان- دارکوب- دانایی
ساده ای- آموختن- دلش- هدهدی- پاکیزه
راستگو- امانت دار- طوطی- سخن گو- برنا واژه های مهم درس درست ، نادرست گوش کن و بگو واژه سازی حالا تو بگو در هر دسته ، کلمه مشترک کدام است ؟ بیاموز و بگو پیدا کن و بگو حکایت سوال 1- صدای آخر کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
الف- ایستگاه ب-گروه ج- مدرسه د-کاه

2-کدام کلمه با سه کلمه ی دیگر کلمه ای مشترک ندارد ؟
الف- خوش خوراک ب- مورچه خوار ج- علف خوار د- غم خوار سوال 3- کلمات زیر در چه کلمه ای مشترک هستند ؟
دانشمند- دانشگاه- دانش جو- دانش آموز
الف- آموز ب- گاه ج- دانش د- جو

4- صدای آخر کدام کلمه ( ﻫِ ) شنیده می شود ؟
الف- تنه ب- گناه ج-خنده د-گربه سوال 5 - املای کدام واژه درست نوشته نشده است ؟
الف- شبیح ب- غیر ج- امانت د- بیاموزد کار در منزل 1- کلماتی که صدای آخرشان صدای (( ﻫِ )) می دهد را مشخص کن.
پرنده- ماه- راه- نماینده- پناه- گناه- مدرسه-شکوفه

2- سه کلمه بنویس که در کلمه (( آموز )) مشترک باشند.
کار در منزل 3- کلمات زیر در چه کلمه ای مشترک هستند ؟
دل گشا- دل پسند- دل خواه- دل نشین

4- با کلمات زیر یک داستان کوتاه بنویس.
لانه- کوه- ماه- پرنده- مه- راه- خسته- کودک
پایان...